แผนผังเว็บไซต์

โครงการส่งเสริมธุรกิจไทยใช้พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
  • โดย : วาลิกา อภยะศิริ
  • 21 เมษายน 2566
พิมพ์

โครงการส่งเสริมธุรกิจไทยใช้พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เพิ่มความสามารถในการแข่งขัน

เป็นความร่วมมือกันระหว่าง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กับหน่วยงานพันธมิตรทั้ง 5 องค์กร ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญบนโลกดิจิทัลของประเทศไทย คือ มูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย สมาคมผู้ดูแลเว็บไทย สมาคมผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไทย สมาคมการค้าดิจิทัลไทย และ ETDA  เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการไทยเข้าสู่ระบบ E-commerce มากขึ้น รวมถึงสนับสนุนให้ผู้ประกอบการเป็นเจ้าของ Domain name และมีเว็บไซต์ธุรกิจเป็นของตนเอง ซึ่งแสดงถึงความมีตัวตนบนโลกออนไลน์ที่มีความน่าเชื่อถือได้เป็นอย่างดี

สิทธิประโยชน์ อาทิ

-ฟรี ชื่อโดเมน .th

-ฟรี หน้าร้านค้าออนไลน์ Sale Page 

-กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาทักษะความรู้ในการทำการค้าออนไลน์ต่าง โดยผู้เชี่ยวชาญด้าน E-commerce มืออาชีพ ที่จะมาให้คำปรึกษาแนะนำการทำธุรกิจ 

-ให้คำปรึกษาแนะนำการขอรับเครื่องหมาย DBD Registered ซึ่งเป็นเครื่องหมายรับรองการมีตัวตนของผู้ประกอบการร้านค้าออนไลน์ อันจะช่วยสร้างความน่าเชื่อถือกับธุรกิจ และสร้างความมั่นใจให้ผู้บริโภคด้วย

 

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ https://domain.online.th