กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

เงื่อนไขการขอ DBD Registered

 

หมายเหตุ

 

 

 • 1
  ผู้ประกอบธุรกิจที่ประสงค์จะขอใช้เครื่องหมายรับรองต้องแสดงหลักฐานการประกอบธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เป็นไฟล์เอกสารแนบต่อกรม ดังนี้
  1.1 บุคคลธรรมดา 
  - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
  - เอกสารที่แสดงว่าได้จัดทำร้านค้าออนไลน์แล้ว หรือชื่อทางออนไลน์ที่ใช้ในการประกอบธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (URL) หรือสำเนาใบทะเบียนพาณิชย์
  1.2 นิติบุคคล
  - หนังสือรับรองนิติบุคคล หรือสำเนาใบทะเบียนพาณิชย์ หรือเอกสารที่แสดงว่าได้จัดทำร้านค้าออนไลน์แล้ว หรือชื่อทางออนไลน์ที่ใช้ในการประกอบธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (URL)
  1.3 กรณีอื่น ๆ
  - เอกสารการเป็นสมาชิกสมาคมการค้า หอการค้า เป็นต้น
 • 2
  เครื่องหมายรับรองมีอายุ 5 ปี นับแต่วันที่กรมอนุมัติให้ใช้เครื่องหมาย 
 • 3
  กรมพัฒนาธุรกิจการค้าขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกเครื่องหมาย DBD Registered หากตรวจพบว่าร้านค้าออนไลน์ที่ได้รับเครื่องหมายดังกล่าวได้กระทำการใด ๆ ที่ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขและข้อกำหนดโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • 4
  ห้ามมิให้ทำการคัดลอกเครื่องหมาย DBD Registered และนำไปแสดงไว้บนร้านค้าออนไลน์หรือ Homepage อื่นที่ไม่ตรงกับร้านค้าออนไลน์ที่ได้แจ้งไว้กับทางกรมพัฒนาธุรกิจการค้า