กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

เงื่อนไขการขอ DBD Registered

 

หมายเหตุ

 

 

 • 1
  ผู้ประกอบธุรกิจที่ประสงค์จะขอใช้เครื่องหมายรับรองต้องแสดงหลักฐานการประกอบธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เป็นไฟล์เอกสารแนบต่อกรม ดังนี้
  1.1 บุคคลธรรมดา 
  - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาใบทะเบียนพาณิชย์ (พค.0403) พร้อมลงนามสำเนาถูกต้อง
  - เอกสารที่แสดงว่าได้จัดทำร้านค้าออนไลน์แล้ว หรือชื่อทางออนไลน์ที่ใช้ในการประกอบธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (URL) 

  1.2 นิติบุคคล 
  - หนังสือรับรองนิติบุคคล หรือสำเนาใบทะเบียนพาณิชย์ (พค.0403) พร้อมลงนามสำเนาถูกต้องและประทับตราสำคัญ
  - เอกสารที่แสดงว่าได้จัดทำร้านค้าออนไลน์แล้ว หรือชื่อทางออนไลน์ที่ใช้ในการประกอบธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (URL) 

  1.3 กรณีอื่นๆ
  - เอกสารการเป็นสมาชิกสมาคมการค้า หอการค้า เป็นต้น
   
 • 2
  เครื่องหมายรับรองมีอายุ 5 ปี นับแต่วันที่กรมอนุมัติให้ใช้เครื่องหมาย 
 • 3
  กรมพัฒนาธุรกิจการค้าขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกเครื่องหมาย DBD Registered หากตรวจพบว่าร้านค้าออนไลน์ที่ได้รับเครื่องหมายดังกล่าวได้กระทำการใด ๆ ที่ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขและข้อกำหนดโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • 4
  ห้ามมิให้ทำการคัดลอกเครื่องหมาย DBD Registered และนำไปแสดงไว้บนร้านค้าออนไลน์หรือ Homepage อื่นที่ไม่ตรงกับร้านค้าออนไลน์ที่ได้แจ้งไว้กับทางกรมพัฒนาธุรกิจการค้า