กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

เงื่อนไขการขอ DBD Registered

ผู้ประกอบธุรกิจที่ประสงค์จะขอใช้เครื่องหมายรับรองต้องจดทะเบียนพาณิชย์ตามกฎหมายว่าด้วยทะเบียนพาณิชย์

หมายเหตุ

 

 

  • 1
    กรมพัฒนาธุรกิจการค้าขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกเครื่องหมาย DBD Registered หากตรวจพบว่าเว็บไซต์ ที่ได้รับเครื่องหมายดังกล่าว ได้กระทำการใด ๆ ที่ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขและข้อกำหนดโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • 2
    ห้ามมิให้ทำการคัดลอกเครื่องหมาย DBD Registered และนำไปแสดงไว้บนเว็บไซต์หรือ Homepage อื่นที่ไม่ตรงกับเว็บไซต์ที่ยื่นขอจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์