กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

บทความ

  • จดทะเบียนพาณิชย์สำหรับธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 และประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง ให้ผู้ประกอบพาณิชยกิจต้องจดทะเบียนพาณิชย์ (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2553  ให้ผู้ประกอบพาณิชยกิจต้องจดทะเบียนพาณิชย์สำหรับธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์  ดังนี้1) การซื้อขายสินค้าหรือบริการ โดยวิธีการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต2) การบริการอินเทอร์เน็ต3) การให้เช่าพื้นที่ของเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย4)  การบริการเป็นตลาดกลางในก...
    โดย[email protected]เมื่อวันที่Apr 05, 16